Izrael speciál

Poznávací cesta do Svaté země s koupáním v Mrtvém a Středozemním moři


Cena včetně tax:
24.500,- Kč


Délka pobytu: 10 dnů
02.11. - 11.11.2018

Objednat zájezd

PROGRAM: 10 pobytových dnů v Izraeli – cestování po biblických a historických místech prastarých kultur.

Návštěva dostupných biblických a historických míst např. Jeurzalém – Olivová hora, Getsemanská záhrada, chrám Božího hrobu, Betlém – bazilika narození Ježíše Krista, Mléčná jeskně, Wádi Quelt, Kaser al-Jahud, Jericho, 2x koupání u Mrtvého moře, Beit Šean, Kafarnau, Tabcha, plavba lodí po Galilejském jezeře, Nazaret, Kána Galilejská, Seforis, Caesarea, Haifa, Tel Aviv.

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEZDU: Zájezd je technicky zajišťován cestovní kanceláří AVETOUR s.r.o.

ODBORNÝ PRŮVODCE: PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. – historička umění a religionistka specializující se na židovskou kulturu a Izrael.

UBYTOVÁNÍ: 7 x Betlém a 2 x Nazaret nebo Tiberias – příjemné hotely střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2–3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, WIFI, manželé nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji.

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava turistickým autobusem.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, autobus v Izraeli, 9 x ubytování, 9 x snídaně,

9 x večeře, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek – v případě změny výše palivového příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:  90 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu) – platí se až v Izraeli pouze v USD, připojištění proti stornu (nepovinné) 560,-Kč / os. / pobyt, do 18 let 500,-Kč / os. / pobyt, v případě zájmu nutno uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy – pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz/pojisteni.html, příplatek za 1/1 pokoj = 3 990,-Kč.

POKYNY: K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 13.000,- Kč/osoba (lze i rovnou celou cenu zájezdu) a zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CA Eva Janáčová, Novákových 32, 180 00 Praha 8) či naskenovanou na email (doporučujeme): eva@izraeltour.cz. Po připsání první zálohy (popřípadě celé platby) na účet Vám zašleme potvrzenou kopii smlouvy zpět.

Druhou zálohu ve výši 7.000 Kč/osoba je nutné uhradit po vyzvání a splatnost třetí zálohy – tzv. doplatku bude upřesněna ve  finálních pokynech, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu – striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 23 Kč / USD a v případě, že dojde ke změně výše kurzu, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, denní teploty kolem 15-25°C, vhodné i boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty. Koupání v Mrtvém moři možné (voda cca 22° C, vzduch cca 25°C).

Denní program v Izraeli 2. – 11. 11. 2018

2. 11. pátek – sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v 7.15 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 178, vlastní odlet je v 10:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodu bezpečnostních kontrol, plánovaný přílet v 15 hod. místního času do Tel Avivu. Přímý transfer do Betléma, ubytování, večeře, nocleh.

3. 11. sobota – snídaně, Pastýřská pole za Betlémem – kostel a jeskyně připomínající zjevení anděla pastýřům, Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba (nebude-li pršet), kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo), pochod – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, možnost obědu v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém – večeře, nocleh.

4. 11. neděle – snídaně, Jeruzalém – Chrámová hora – Skalní dóm – hlavní dominanta Jeruzaléma (podmíněno časovou a politickou situací), mešita Al-Aksa – biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovský čtvrť – synagoga Churva, římské cardo, hora Sion – Caenaculum, chrám ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, individuální volno na bazaru, nákupy, Betlém – večeře, nocleh.

5. 11. pondělí – snídaně, celý den u Mrtvého moře, Kumrán – místo nálezu svitků (1947), velice důležitých pro biblické bádání, jeden z největších archeologických nálezů 20. století, pevnost Masada (fakultativně vstup s lanovkou 23 USD) –Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroizmu, podniková prodejna Ahavy – možnost nákupů kosmetiky, koupání a relax u Mrtvého moře, Betlém – večeře, nocleh.

6. 11. úterý – snídaně, celý den prohlídka Jeruzaléma, dopoledne Olivová hora, Kostel nanebevzetí Ježíše Krista, Chrám Pater Noster, kde Ježíš Kristus naučil své učedníky modlitbu Otče náš, panoramatický výhled na město, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města – Křížová cesta (Via Dolorosa), chrám Odsouzení a Bičování Krista, Rakouský hospic – kaple s českými patrony, odpoledne Golgota – chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Betlém – večeře, nocleh.

7. 11. středa – snídaně, výjezd do Judské pouště, dopoledne vyhlídka na údolí Wádi Quelt, podél něhož Ježíš naposled kráčel z Jericha do Jeruzaléma – místo s dramatickými klimatickými podmínkami, pro středně zdatné turisty výšlap ke klášteru sv. Jiřího, Nabi Musa – mešita s hrobkou připomínající Mojžíše, zastávka u odpočívadla v nadmořské výšce 0 metrů nad mořem, Kaser al-Jahud – místo na řece Jordán, kde měl Jan Křtitel podle tradice pokřtít Ježíše, možnost obnovení křestních slibů, Jericho – vyhlídka na Klášter pokušení, odpoledne odpočinek a koupání u Mrtvého moře na pláži Kalja (léčivé černé bahno přímo na břehu), Betlém – večeře, nocleh.

8. 11. čtvrtek – snídaně, dopoledne prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, odpoledne procházka a relax na pláži Středozemního moře v Tel Avivu, možnost nákupu na místním tržišti Šuk ha-Karmel, Betlém – večeře, ochutnávka vína Cremisan, nocleh.

9. 11. pátek – snídaně, odjezd na sever Izraele, archeologický park Beit Šean – se může pochlubit historií starou celých 4 500 let – 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, možnost poobědvat v rybářské restauraci na břehu Galilejského jezera – specialita ryba sv. Petra, dolní Tabcha – benediktinský kostel s mozaikou připomínající Ježíšův zázrak rozmnožení chleba a ryb, horní Tabcha – Petrův primát, plavba lodí po Galilejském jezeře, Nazaret/Tiberias – večeře, nocleh.

9. 11. sobota – snídaně, Nazaret – bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa čili Svaté rodiny postavený na místě, kde měl vyrůstat Ježíš Kristus, Kána Galilejská – místo prvního zázraku Ježíše Krista, proměnění vody ve víno v Káně, možnost ochutnávky místného vína, Seforis (Cipori) – archeologické vykopávky starověkého města, pozůstatky římských vil a synagogy s mozaikovým kobercem, překrásná mozaika „Mona Lisa Galileje“, Nazaret/Tiberias – večeře, nocleh.

10. 11. neděle – snídaně, Caesarea Přímořská – ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Haifa – chrám Stella Maris (Mořská hvězda) s Eliášovou jeskyní, vyhlídka na přístav s haifským zálivem, vyhlídka na Bahajské zahrady, přesun na letiště, vlastní odlet z Tel Avivu v 18:05 hod. s příletem do Prahy ve 21:10 hod.

* Vyhrazujeme si právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek.

Rezervace zájezdu

Počet osob:

Dospělí*

Děti do 12 let

Další údaje:

Jméno, příjmení, titul*

Ulice, č.p.*

Město*

PSČ*

Telefon*

E-mail*

Poznámka

Poznámka